doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

คราฟ-ซาฟอบ

ชื่อการค้า: คราฟ-ซาฟอบ

ชื่อสามัญ: ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% W/V EC

คุณสมบัติ: เป็นสารกำจัดวัชพืชใบแคบหลังงอกในนาข้าว ฉีดเก็บหญ้า เมื่อข้าวอายุ 7-30 วัน ข้าวไม่แดง ข้าวไม่อาน

ประโยชน์: กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก(หญ้าลิเก) หญ้าแดง(หญ้ากระดูกไก่) หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย วิธีการใช้: ผสม 250 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 4 ไร่ ก่อนพ่นควรระบายน้ำออกจากนาและทดน้ำเข้านา หลังพ่นสาร 2-3 วัน ผสมมิกิฉีดพ่น ช่วยให้ข้าวฟื้นตัวเร็วขึ้น