doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ฟิลด์พลัส

ชื่อการค้า: ฟิลด์พลัส

ชื่อสามัญ: โคลมาโซน+โพรพานิล 12%+27% W/V EC

คุณสมบัติ: คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอด เทียนนา หนวดปลาดุก กก

วิธีการใช้: ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 6-12 วัน ทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน 1 ลิตรฉีดได้ 5-8 ไร่