doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

เพรทิลาคลอร์

ชื่อการค้า เพรทิลาคลอร์


ชื่อสามัญ  เพรทิลาคลอร์ 30% W/V EC

คุณสมบัติ 

ฉีดคุมเลน คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและกกต่างๆ

วิธีการใช้ 

- ฉีดพ่นเมื่อข้าวมีอายุ 0-4 วันและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

อัตราการใช้ 

- อัตราการใช้ 200-350 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
- หรือ อัตรา 75-90 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ผ่านบนพื้นที่ 1 งาน