doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

วาลิดามัยซิน

ชื่อการค้า วาลิดามัยซิน


ชื่อสามัญ  วาลิดามัยซิน3% W/V SL

กลุ่มสาร  Antibiotic (กลุ่ม U18)

คุณสมบัติ 

เป็นสารปฏิชีวนะใช้กำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว โรคใบแห้ง โรคใบติด โรคโคนเน่าจากเชื้อราในไม้ผล

วิธีการใช้ 

ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และพ่นครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน