doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า โพรจิวัน


ชื่อสามัญ  ไอโซโพรไทโอเลน 41.78% W/V EC

คุณสมบัติ 

ป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าคอรวง โรคขอบใบแห้ง โรคใบด่าง

วิธีการใช้ 

20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค ครั้งที่ 2 หลังฉีดครั้งแรก 7 วัน คร้งที่ 3 ในระยะข้าวออกรวง 5%