doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล

ชื่อการค้า ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล


ชื่อสามัญ  ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15%+15% W/V EC

คุณสมบัติ 

ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง

อัตราการใช้ 

20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน ข้าวเขียว เมล็ดใส ใบสะอาด