doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

อะซีทามิพริด 20 เอสแอล

อะซีทามิพริด 20 เอสแอล

ชื่อสามัญ อะซีทามิพริด 20% SL

คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลง กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ออกฤทธิ์ 3 ทาง ดูดซึมพร้อมแทรกซึมสัมผัสตายและกินตาย เคลื่อนย้ายได้ทั้งต้นพืช กำจัดเพลี้ยไฟ ด้วงหมัดผักหรือด้วงหมัดกระโดด เพลี้ยอ่อน ด้วงหนวดยาว หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น

พืช: นาข้าว ข้าวโพด ส้ม ไม้ผลต่างๆ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ มันสำปะหลัง

กำจัด: เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผักหรือด้วงหมัดกระโดด ด้วงหนวดยาว หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น