doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ไซเพอร์เมทริน 35

ชื่อการค้า(ชื่อสามัญ) : ไซเพอร์เมทริน 35 (ขวดเพท)

คุณสมบัติ สารกำจัดแมลงประเภทถูกตัวตายหรือยาน็อค กำจัดหนอนดื้อยา ใช้ได้ในพืชทั่วไป