doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า โซคูล

 

คุณสมบัติ 

เป็นกลุ่มอะมิโน ช่วยให้พืชสังเคราะห์โปรตีนและเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชได้เร็วขึ้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น

อัตราการใช้ 

- ขนาด 1 ลิตร เป็นของเหลว

 

 

กลุ่มสารปรับปรุงดินและปรับสภาพน้ำ