doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

เพรทิลาคลอร์+โพรพานิล

ชื่อการค้า : เพรทิลาคลอร์+โพรพานิล

ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์+โพรพานิล

คุณสมบัติ : เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกในนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดและกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก และกกทราย เป็นต้น

วิธีการใช้ : ใช้อัตรา 330-440 ซีซี ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตราส่วน 80-100 ซีซี

 ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าวไปแล้ว 3 วัน

 ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน