doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ไซฮาโลฟอป-บิวทิล

ชื่อการค้า : ไซฮาโลฟอป-บิวทิล 10 อีซี

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอป-บิวทิล 10 อีซี

คุณสมบัติ : ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก (post-emergence) ในนาข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดกขาว

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา160-320 ซีซี ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 40-80 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 7-12 วัน

หรือ ใช้อัตรา 320-640 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 80-160 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 25 วัน โดยก่อนพ่นสารให้ทดน้ำออกจากแปลงนาและปล่อยน้ำเข้า 2-3 วัน หลังพ่นสาร