doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

กลูโฟซิเนต

ชื่อการค้า กลูโฟซิเนต

ชื่อสามัญ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% W/V SL

คุณสมบัติ : เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำงานโดยการยับยั้งเอนไซน์ภายในวัชพืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในวัชพืช วัชพืชจะดูดซึมสารส่วนนี้เข้าสู่ระบบของต้นและส่วนอื่นๆที่มีสีเขียว โดยสารเหล่านี้จะมีผลต่อส่วนของวัชพืชที่สัมผัสถูกสารเหล่านี้

วิธีการใช้ : หลังจากการใช้ 1-2 วัน วัชพืชจะเริ่มออกอาการเหลืองและแห้งตายภายใน 1-2 สัปดาห์ ใช้ 600-800 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือใช้ 150-200 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ฉีดในพื้นที่ 1 ไร่