doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ฟีโนซาพรอป

ชื่อการค้า ฟีโนซาพรอป


ชื่อสามัญ  ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% W/V EC

คุณสมบัติ 

กำจัดวัชพืชใบแคบหลังงอก เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก

อัตราการใช้ 

- ผสมกับ มิกิ ฉีดพ่นหลังหว่านข้าวประมาณ 20 วัน ข้าวไม่แดง ไม่ชะงักการเจริญเติบโต