doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า มิกิ


สูตร  Mg11% S10% Fe0.5% Zn4.5% Mn1.5% B0.5%

คุณสมบัติ 

เป็นธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองให้แก่พืชทั่วไป เหมาะสำหรับพืชที่ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยหรือดินที่ปลูกพืชติดต่อกันมานาน ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางต้นและใบ

อัตราการใช้ 

- 3-5 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร