doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

พรึบพรับ

ชื่อการค้า พรึบพรับ


สูตร  11-0-41+TE

คุณสมบัติ 

- กระตุ้นการตั้งท้องในข้าว(เพิ่มลมเบ่ง)เพิ่มน้ำหนักเมล็ด น้ำหนักผล 

- กระตุ้นการแตกยอดในพืชผักกินใบ 

อัตราการใช้ 

- 50-100 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร